OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.modni-oblecky.cz nabízející k prodeji kvalitní dětské oblečení a doplňky . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího: Jitka Křováčková, Stratov 241, 289 22  Stratov, IČ: 74703498 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 
2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (prodávající).

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.1. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s  nimi vyjadřuje souhlas. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.


3. Objednávka

3.1. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich  obchodních podmínek. Před odesláním objednávky se KUPUJÍCÍMU zobrazí vždy všechno zboží uložené v košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží; ceny zboží se zobrazují jako ceny včetně DPH.

3.2. Dále jsou KUPUJÍCÍMU před odesláním objednávky v rozhraní Košíku poskytnuty následující informace:

  • informace o jednotlivých způsobech platby
  • informace o jednotlivýh způsobech dopravy

3.3. Odeslání objednávky KUPUJÍCÍMU je považováno za návrh na uzavření Kupní smlouvy. PRODÁVAJÍCÍ je povinnen zaslat KUPUJÍCÍMU na e-mailovou adresu, zadanou v rámci objednávky, neprodleně po přijetí objednávky automatický e-mail se souhrnem objednávky. Přijetí souhrnu objednávky KUPUJÍCÍM není považováno za akceptaci návrhu na uzavření Kupní smlouvy.

3.4. PRODÁVAJÍCÍ  je povinen zaslat KUPUJÍCÍMU na e-mailovou adresu, zadanou v rámci objednávky, neprodleně po přijetí objednávky e-mail s potvrzením objednávky a přiloženým souhrnem objednávaného zboží obsahující: ceny zboží vč.DPH,vybraného způsobu platby a dopravy, doručovací a fakturační udaje. Přijetím potvrzení objednávky PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍM je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že je KUPUJÍCÍ spotřebitelem, je Kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na připojení zařízení KUPUJÍCÍHO k internetu a na přenos dat) nese KUPUJÍCÍ dle jeho samostatné dohody s jeho poskytovatelem internetových služeb.

3.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.


 

 

 

4. Cena zboží

4.1. Ceny u zboží na webových stránkách www.modni-oblecky.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny.  Vyhrazujeme si  právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

4.2. V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy . V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.


 

 

5. Dodání zboží

5.1. Dostupnost zboží je pouze orientační, vždy záleží na dostupnosti zboží u dodavatele. Aktuální dostupnost ověřujeme na základě Vaší objednávky nebo Vám jí rádi sdělíme na dotaz. Vzhledem k neustálému pohybu zboží se může stát, že některá položka v okamžiku dokončení Vaší objednávky může být u dodavatele již vyprodaná, proto Vás prosíme o toleranci. O dostupnosti zboží jste po objednávce informováni prostřednictvím emailu. Děkujeme za pochopení.

 

5.2.  PRODÁVAJÍCÍ je povinen dodat zboží na místo, které je uvedeno KUPUJÍCÍM jako adresa dodání v objednávce.

 

5.3. Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na KUPUJÍCÍHO okamžikem,, kdy PRODÁVAJÍCÍ předal zboží dopravci. PRODÁVAJÍCÍ je povinen zjevně a dostatečně zásilku označit jako zásilku adresovanou KUPUJÍCÍMU, nebo KUPUJÍCÍHO neprodleně informovat o odeslání zásilky formou e-mailu, jinak nebezpečí škody na zboží na KUPUJÍCÍHO přechází až okamžikem, kdy KUPUJÍCÍMU zboží předá dopravce.

5.4.   KUPUJÍCÍ je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady reklamovat u PRODÁVAJÍCÍHO neprodleně po jejich zjištění.(Reklamace viz. čl.7 těchto podmínek)

 

 


6.  Odstoupení od Kupní smlouvy

6.1.   Storno objednávky - je možné max.do 24 hodin ode dne potvrzení objednávky PRODÁVAJÍCÍM a to bez sankce. V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět na účet. O stornu či vrácení zboží prosíme nejprve o informaci na emailovu adresu – info@modni-oblecky.cz

6.2.   Po přijetí Vašeho požadavku budete o stornování objednávky do 24 hod. vyrozuměni - bude Vám zasláno potvrzení o stornování objednávky. Pokud se tak nestane, požadavek prosím opakujte, může se stát, že Váš email neobdržíme a nelze tak objednávku včas a řádně stornovat.

6.3.   Možnost vrácení zboží do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo elektronicky na email: info@modni-oblecky.cz vůči PRODÁVAJÍCÍMU, přičemž v odstoupení musí být Kupní smlouva jednoznačně identifikována (např. číslem, sděleným KUPUJÍCÍMU v potvrzení objednávky). Lhůta se považuje za dodrženou v případě, že odstoupení od Kupní smlouvy bude do jejího uplynutí (do 24:00 hod. posledního dne lhůty) prokazatelně odesláno PRODÁVAJÍCÍMU.V případě odstoupení je KUPUJÍCÍ povinen nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy vrátit PRODÁVAJÍCÍMU zboží v bezvadném stavu s veškerým příslušenstvím a s kompletní dokumentací (doklad o koupi, návod, záruční list) na adresu PRODÁVAJÍCÍHO, kterou mu PRODÁVAJÍCÍ za tímto účelem sdělí.

6.4.   KUPUJÍCÍ není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména pak v následujících případech:

  • zboží bylo upraveno podle přání KUPUJÍCÍHO;
  • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a KUPUJÍCÍM bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
  • zboží nebylo vráceno kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.);
  • vrácenému zboží nebyl přiložen originální doklad o koupi (faktura zaslaná PRODÁVAJÍCÍM společně se zbožím).

6.5.   Odstoupí-li KUPUJÍCÍ oprávněně, je PRODÁVAJÍCÍ povinen vrátit zaplacenou kupní cenu (finanční částku uhrazenou KUPUJÍCÍM za zboží, včetně nákladů na dodání zboží KUPUJÍCÍMU) bezhotovostně připsáním na účet nebo složenkou zaslanou na adresu KUPUJÍCÍHO (složenkou pouze v případech, kdy byla platba provedena v hotovosti či na dobírku), a to nejpozději do 14 dní od odstoupení.

6.6.   Náklady na vrácení zboží PRODÁVAJÍCÍMU (zejména poštovné za doručení vráceného zboží PRODÁVAJÍCÍMU) nese KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ není oprávněn zboží PRODÁVAJÍCÍMU vracet formou dobírky. Zboží takto zaslané není PRODÁVAJÍCÍ povinen přijmout.

6.7. V případě, že KUPUJÍCÍ odstoupil od Kupní smlouvy neplatně (v rozporu s čl. 6.4. Podmínek), Kupní smlouva nezaniká, a PRODÁVAJÍCÍ zašle zboží zpět KUPUJÍCÍMU na náklady KUPUJÍCÍHO, nebo je uskladní na náklady KUPUJÍCÍHO, o čemž je povinen KUPUJÍCÍHO neprodleně vyrozumět. Na tento případ se použijí přiměřeně ustanovení § 2402 a násl. občanského zákoníku o úschově.

6.8. Úmyslné nepřevzetí zboží

Nepřevzetí zásilky není zákonem považováno za odstoupení od  smlouvy.
Zákazník je povinen převzít objednané zboží a zaplatit je v  plné míře.

Nevyzvednutí zboží je považováno za porušení kupní smlouvy.

Dle §522 obč. z., jsme nuceni požadovat úhradu vzniklých nákladů na odeslání zboží. Splatnost uhrazení vzniklých nákladů na doručení je 7 dní na náš bankovní účet. Při neuhrazení nákladů do této doby, bude kupující informován emailem o uveřejnění jako nespolehlivý nakupující na našem eshopu a na webu http://www.nespolehlivizakaznici.cz/

Při opětovném zaslání zboží k ceně zásilky bude  připočteno nové poštovné a balné.
V případě opakovaného odeslání bude  požadována úhrada předem na účet a částka
bude navýšena o nové poštovné.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a tudíž i úhradou vzniklých nákladů.

 

6.9. PRODÁVAJÍCÍ je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že z důvodů spočívajících nikoliv na jeho straně není schopen řádně a včas dodat zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. V případě změny termínu předpokládaného dodání zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je PRODÁVAJÍCÍ povinen neprodleně informovat KUPUJÍCÍHO o změně dostupnosti. V případě, že KUPUJÍCÍ neakceptuje nový termín dodání, je PRODÁVAJÍCÍ oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.


7.  REKLAMAČNÍ ŘÁD a ZÁRUKA

Reklamační řád dle zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č. 136/2002 Sb. Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení, není-li uvedeno konkrétně jinak.

 

7.1.  Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka  nenese známky poškození způsobeného při přepravě (počet balíků, neporušenost obalu)  podle  přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud ano, pak je kupující povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O neúplné nebo poškozené zásilce je nutno s dopravcem sepsat příslušný protokol a ten do 24 hod. zaslat prodávajícímu (emailem). Pokud kupující potvrdí převzetí zásilky svým podpisem v dokladech dopravce, nemá nárok na pozdější reklamaci zboží z důvodu poškozené nebo neúplné zásilky.

7.2.  V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím emailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na adresu prodávajícího společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamuje

- důvod reklamace

- termín nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přeje provést
případnou platbu

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Zboží musí být zasláno doporučeně či jako pojištěný balík, nikoliv na dobírku, v tomto případě nebudou balíky převzaty !! Reklamace uplatňujeme na adrese: Jitka Křováčková, Stratov 241, 289 22  Stratov.

7.2.1.  Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné KUPUJÍCÍM - spotřebitelem činí 30 dní, nestanoví-li právní předpisy jinak. Osoba, vyřizující reklamaci, vydá KUPUJÍCÍMU doklad o podrobnostech reklamace a o způsobu jejího vyřízení.

7.2.2.  V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má KUPUJÍCÍ nárok na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na výrobci,distributorovi nebo na jejich servisním středisku. V případě reklamace z důvodu odstranitelné vady má KUPUJÍCÍ nárok na opravu zboží.

7.2.3.  V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) vzniká autorizovanému servisu popřípadě PRODÁVAJÍCÍMU nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizací vady,dohledáním potřebných údajů,testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. KUPUJÍCÍ je povinen tyto náklady na výzvu PRODÁVAJÍCÍHO nebo provozovatele autorizovaného servisu uhradit bez zbytečných odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má autorizovaný servis či PRODÁVAJÍCÍ právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 občanského zákoníku.

7.3. Záruční doba zboží prodaného KUPUJÍCÍMU - spotřebiteli činí 24 měsíců, ledaže

 

 

  • zákon stanoví pro určité druhy zboží jinou délku záruční doby, anebo
  • PRODÁVAJÍCÍ či výrobce stanoví pro určité zboží delší záruční dobu.

 

 

7.3.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží KUPUJÍCÍM. Doba trvání záruky je zpravidla uvedená  v záručním listě; není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje  KUPUJÍCÍ práva z vad na základě dokladu o koupi zboží(faktury) vydaného PRODÁVAJÍCÍM.

 

7.3.2. Záruka zaniká:

 

 

  • uplynutím záruční doby;
  • porušením ochraných pečetí a nálepek, zabraňujícím neodborným zásahům do zboží,pokud se tyto na zboží vyskytují;

 

 

 

7.3.3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V závislosti na druhu vady a na povaze zboží, je nutné zboží k reklamaci vždy zaslat čisté. V případě, že bude zboží k reklamaci zasláno znečištěné bude zasláno zákazníkovi zpět na jeho náklady. Kupující spotřebitel má v souladu s § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklamace.

 

 

8. KUPUJÍCÍ je povinen se s reklamačním řádem seznámit. Nákupem zboží potvrzuje souhlas s těmito OP a reklamačním řádem a zavazuje se jím řídit. PRODÁVAJÍCÍ si vyhrazuje právo na změny těchto OP a reklamačního řádu bez předchozího upozornění.


 

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Naše firma se zavazuje, že všechna osobní data budeme používat pouze pro naši vnitřní potřebu a pro komunikaci s vámi našimi zákazníky. Prohlašujeme, že nikdy nebudou poskytnuta v žádné podobě jinému subjektu ať zdarma či za úplatu. Ostatní podmínky se řídí platným zákonem o ochraně osobních dat platné na území ČR.
Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 

10. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a učinné dnem 1.5.2014